Dây rắc kết nối máy xăm với nguồn xăm cổng RCA cord 6′

350.000